September 13, 2014 - Chad & Katy's Wedding - redlightphotobooth